REACH-artikel 33 erklæring

REACH ("Forordning (EF) Nr. 1907/2006 af Europa-Parlamentet om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier") er et retsgrundlag for kemikalier fra Den Europæiske Union, der trådte i kraft den 1. juni 2007.

Artikel 33, Kommunikation af oplysninger om stoffer i artikler

Husqvarna Group giver følgende oplysninger om stoffer, der er identificeret af Det Europæiske Miljøagentur som stoffer, der kræver godkendelse, og som er opført i bilag XIV i REACH (den såkaldte kandidatliste), i en koncentration på over 0,1 vægtprocent i artiklerne.