Kasutustingimused

Husqvarna hindab teie huvi ettevõtte ja selle toodete vastu. Nõuame ja soovitame tungivalt teil need kasutustingimused enne saidi kasutamist põhjalikult läbi lugeda. Saidi kasutamisel nõustute neid tingimusi täitma.

Üldine

Seda veebisaiti ja kõiki selle alamsaite (üheskoos „sait”) avaldab ja haldab Husqvarna AB (aval.) / GARDENA GmbH või selle grupi ettevõtted, tütarettevõtted või harukontorid (üheskoos HUSQVARNA). Saidi teiepoolsele kasutamisele kehtib siduv leping teie ja HUSQVARNA vahel („leping”). Allpool on toodud lepingu tingimused („tingimused”). Saidi kasutamisega kinnitate, et olete tingimused ja kõik seotud dokumendid läbi lugenud, mõistate neid ning nõustute nendega. Need tuleb kindlasti põhjalikult läbi lugeda. Kui te tingimuste ja kõigi seotud dokumentidega ei nõustu, ei ole teil õigust saiti kasutada.

Terms of use

Selles lepingus määratletud tingimustel annab HUSQVARNA teile mittevälistava, mitteülekantava, piiratud õigustega juurdepääsu selle saidi ja seal sisalduvate materjalide kasutamiseks ja kuvamiseks. Nõustute saidi tegevust mitte mingil moel katkestama või püüdma katkestada.

HUSQVARNA annab teile loa vaadata ja alla laadida teavet („materjalid“) saidilt ainult isiklikuks, mitte äriliseks tegevuseks, välja arvatud juhul, kui seda on selgelt väljendatud lehel Husqvarna sotsiaalmeedia uudistetuba. See luba ei hõlma õigust materjalidele ja materjalide koopiatele ning allub järgmistele piirangutele: 1) peate säilitama materjalide autoriõiguse ja muud omandust määratlevad märkused kõikide allalaaditud materjalide koopiatel; 2) teil ei ole luba materjale muuta, reprodutseerida, avalikult näidata, ette kanda, levitada ja muul viisil kasutada ega edastada ühelgi avalikul või ärilisel eesmärgil; ja 3) te ei tohi materjale edastada ühelegi isikule, välja arvatud juhul, kui te olete neid sellest teavitanud ning nad nõustuvad kinni pidama kohustustest, mis tekivad seoses käesolevate tingimustega. Nõustute kinni pidama kõikidest saidil kuvatavatest lisapiirangutest, mida aeg-ajalt värskendatakse.

Kasutaja garantiid

Kinnitate ja garanteerite, et kasutate seda saiti kooskõlas käesolevate tingimustega, sh sellele lepingule kohalduvate seaduste ja sätetega, ning peate kinni kõikidest olemasolevatest ja tulevastest saidi poliitikatest ja reeglitest. Nõustute, et ei kasuta saiti järgmistel eesmärkidel: (a) rämpsposti ja pealesunnitud teabevahetuse edastamine; (b) esinemine HUSQVARNA või kellegi muuna või lubamine kolmandal osapoolel esineda teiena; (c) päiste võltsimine või identifikaatorite muul viisil manipuleerimine saidi kaudu edastatava teabe päritolu peitmiseks; (d) oma isiku või asutusega seotuse vääresitamine; (e) tegutsemine viisil, mis mõjutab negatiivselt muude kasutajate võimet saiti kasutada; (f) tegevuste korraldamine, mis rikuksid kohalduvat seadusandlust; (g) selliste materjalide edastamine või postitamine, mis rikuvad suuremal või väiksemal määral ükskõik millisel moel muude kasutajate õigusi või mis on seadusega vastuolus, kuritarvitavad, teotavad, vulgaarsed või muul viisil vastuvõetamatud või mis sisaldavad toodete või teenuste reklaami või turundust; või (h) teiste kasutajate isikuandmete kogumine või säilitamine, välja arvatud juhul, kui nimetatud kasutajad on selleks selge nõusoleku andnud.

Privaatsus

Teavet HUSQVARNA privaatsustavade kohta ja selle kohta, kuidas teie isikuandmeid kogume ja käsitleme ning kuidas teie privaatsust kaitseme, leiate HUSQVARNA privaatsusteatisest: https://privacyportal.husqvarnagroup.com/ee/privacy-notice/. Selle veebisaidi kasutamisel nõustute teie isikuandmete kasutamisega vastavalt HUSQVARNA privaatsusteatise tingimustele.

Muudatused

HUSQVARNA jätab endale õiguse oma äranägemisel selle lepingu mis tahes osa ette teatamata täielikult või osaliselt igal ajal muuta või lisada või eemaldada. Selle lepingu muudatused jõustuvad nende postitamisel saidile. Saidi kasutamise jätkamist pärast selle lepingu muudatuste postitamist loetakse nende muudatustega nõustumiseks.

Intellektuaalse omandi õigused

Kinnitate ja nõustute, et kõik intellektuaalse omandi õigused (sealhulgas, kuid mitte ainult, autoriõigus, patendid, oskusteave, konfidentsiaalne teave, andmebaasiõigused ning registreeritud või registreerimata kaubamärkide ja disainide õigused) kuuluvad HUSQVARNA-le või selle litsentsiandjatele. Kõik selliste HUSQVARNA-le kuuluvate intellektuaalse omandi õiguste kasutamisest tulenevad maineväärtuse ja intellektuaalse omandi õigused teenivad HUSQVARNA huve.

See sait ja kõik materjalid kuuluvad autoriõiguse alla ning on kaitstud rahvusvaheliste autoriõiguste seaduste ja konventsioonide sätetega. Nõustute selle saidi, sh kogu materjali, kasutamisel täitma kõiki rahvusvahelisi autoriõigusseadusi ja takistama materjalide mis tahes lubamatut kopeerimist. HUSQVARNA ei anna teile mingi patendi, disaini, kaubamärgi, autoriõiguse ega ärisaladuse seadusandluse alusel ühtegi sõnaselget ega kaudset õigust.

Kinnitate ja nõustute, et te ei kasuta ning miski neis tingimustes ei anna teile õigust kasutada HUSQVARNA kaubamärke, ärinimesid, teenusemärke, logosid, domeeninimesid ega muid eriomaseid kaubamärgifunktsioone peale nende, mis on selgelt välja toodud HUSQVARNA kaubamärgiloendis.

Palume teil meeles pidada, et mis tahes teavet, vabatahtlikult antud soovitusi, ideid või muud laadi panustamist ei käsitleta konfidentsiaalse ja varalise objektina. Saates mis tahes teavet või materjali, välja arvatud patendi teabedeklaratsiooni (Patent Information Declaration), nagu on kirjeldatud HUSQVARNA poliitikas omaalgatuslike ideede käitlemise kohta, annate HUSQVARNA-le piiramatu, kasutustasuvaba, tühistamatu ja ülemaailmse litsentsi nimetatud materjale või teavet kasutada, reprodutseerida, esitleda, ette kanda, muuta, edastada ja levitada, samuti nõustute, et HUSQVARNA-l on voli kasutada kõiki ideid, kontseptsioone, oskusteavet või meetodeid, mida te meile ükskõik millisel eesmärgil saadate. Lisateabe saamiseks vt teemat Husqvarna poliitika omaalgatuslike ideede käitlemise kohta.

Tarkvara

Kogu tarkvara, mida on võimalik sellelt veebilehelt alla laadida (edaspidi „tarkvara”), kuulub HUSQVARNA ja/või selle tarnijate autoriõigusega kaitstud materjalide hulka.

Tarkvara kasutamist reguleerivad lõppkasutaja litsentsilepingu tingimused (kui selline leping eksisteerib), mis tarkvaraga (edaspidi „litsentsileping”) kaasnevad või selles sisalduvad. Juhul kui litsentsilepingus ei ole sätestatud vastupidi, on tarkvara mõeldud lõppkasutajatele allalaadimiseks ja kasutamiseks. Tarkvara reprodutseerimine või levitamine on vastuolus litsentsilepinguga ning sellega võivad kaasneda tsiviil- või kriminaalkorras rakendatavad sanktsioonid.

EELTOODUT KITSENDAMATA ON TARKVARA KOPEERIMINE VÕI REPRODUTSEERIMINE SERVERIS VÕI KOHAS, KUS SEDA KASUTATAKSE EDASISEKS REPRODUTSEERIMISEKS VÕI LEVITAMISEKS, SELGESÕNALISELT KEELATUD.

TARKVARALE ON ANTUD GARANTII, KUI ÜLDSE, AINULT LITSENTSILEPINGU TINGIMUSTE KOHASELT. HUSQVARNA ÜTLEB LAHTI KÕIKIDEST GARANTIIDEST JA TINGIMUSTEST SEOSES TARKVARAGA, SH KÕIK KAUDSELT ESITATUD GARANTIIDEST JA TINGIMUSTEST TURUSTATAVUSE, KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE, KUULUVUSE JA MITTERIKKUMISE KOHTA, VÄLJA ARVATUD LITSENTSILEPINGUS ANTUD GARANTIIDEST.

Muud veebisaidid

Teie mugavuse huvides võib saidil leiduda linke veebilehtedele, mida omavad, annavad välja ja haldavad kolmandad osapooled. HUSQVARNA ei võta endale kohustust jälgida ega läbi vaadata niisuguste kolmandate osapoolte veebilehtede sisu, samuti ei vastuta HUSQVARNA ühegi sellise kolmanda osapoole veebilehe täpsuse ega usaldatavuse eest.

Välised saidile suunavad lingid

Kõik lingid saidile peavad olema saanud HUSQVARNA kirjaliku heakskiidu, välja arvatud need, mida HUSQVARNA käsitleb linkidena, mille puhul kehtivad järgmised sätted: (i) link on ainult teksti sisaldav link, mille sisuks on nimetus „HUSQVARNA” ja mis ei sisalda ühtegi HUSQVARNA-le ega selle litsentsiandjale kuuluvat kaubamärki; (ii) link viitab ainult lehele www.husqvarna.com ja mitte ühelegi alanevale lehele; (iii) link, kui kasutaja selle aktiveerib, kuvab lehe täisekraanil täielikult käsitletavas ja navigeeritavas brauseriaknas, mitte lingitud veebisaidil olevas „raamis” ja (iv) lingi väljanägemine, asetus ja muud aspektid ei loo vale muljet sellest, et objekt või selle tegevused või tooted on seotud HUSQVARNA-ga või selle sponsorluses ning ei ole sellised, mis kahjustaks või vähendaks HUSQVARNA või sellega seotud sidusettevõtete nime ja kaubamärkide maineväärtust. HUSQVARNA jätab endale õiguse lingi kasutamise nõusolek igal ajal oma äranägemisel tagasi võtta.

Otseste garantiide välistus

Kuigi sellel saidil esitatud teabe täpsuse ja pideva kättesaadavuse tagamiseks on tehtud kõik võimalik, ei võta HUSQVARNA endale selle eest vastutust. MATERJALIDES VÕIVAD ESINEDA EBATÄPSUSED JA TÜPOGRAAFILISED VEAD. HUSQVARNA EI GARANTEERI MATERJALIDE TÄPSUST EGA TÄIELIKKUST NING NÕUANNETE, ARVAMUSTE, VÄIDETE VÕI MUU SELLE SAIDI KAUDU KUVATUD VÕI EDASTATUD TEABE USALDUSVÄÄRSUST. TUNNISTATE, ET IGALE SELLISELE ARVAMUSELE, NÕUANDELE, VÄITELE, MEMORANDUMILE VÕI TEABELE TOETUMINE ON AINULT TEIE VASTUTUS. KOGU SISU ESITATAKSE OLEMASOLEVAL JA SAADAVAL KUJUL. HUSQVARNA ÜTLEB SELGELT LAHTI KÕIKIDEST LUBADUSTEST JA GARANTIIDEST, NII OTSESTEST KUI KA KAUDSETEST, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, PIIRATUD GARANTIIDEST KAUBASTATAVUSE VÕI KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE, MITTERIKKUMISE KOHTA, SAMUTI SELLE SAIDI VÕI SISU KÄITAMISE KOHTA. HUSQVARNA EI ANNA GARANTIISID EGA LUBADUSI SELLE VEEBISAIDI TURVALISUSE SUHTES. TUNNISTATE, ET KOGU SAADETAVAT TEAVET VÕIDAKSE JÄLGIDA. HUSQVARNA EI GARANTEERI, ET SEE VEEBILEHT VÕI SERVERID, MIS MUUDAVAD SELLE SAIDI KÄTTESAADAVAKS, VÕI HUSQVARNA SAADETUD ELEKTROONILINE TEAVE ON VABAD VIIRUSTEST JA MUUDEST KAHJULIKEST ELEMENTIDEST. KÕIK SELLISED LUBADUSED, GARANTIID JA TINGIMUSED ON VÄLISTATUD, VÄLJA ARVATUD ULATUSES, MILLES SEADUS VÄLISTAB NENDE VÄLJAARVAMIST. NIMETATUD KAUDSETE GARANTIIDE VÄLISTUS KEHTIB KA MIS TAHES KOLMANDA OSAPOOLE SAIDI KOHTA.

Veebisaidil avaldatud teave võib sisaldada viiteid või ristviiteid HUSQVARNA toodetele, teenustele jms, mida teie riigis ei reklaamita või ei pakuta. Sellise teabe täpsust ei ole võimalik garanteerida, eriti kuna sedalaadi teave võib konkreetsetest nõuetest või kättesaadavusest tulenevalt muutuda ning vastavad viited ei tähenda seda, et HUSQVARNA kavatseb neid tooteid, teenuseid jms teie riigis reklaamida või turule tuua. Täieliku ülevaate saamiseks pakutavate ja tellitavate toodete, teenuste jms kohta palume teil ühendust võtta kohaliku edasimüüjaga. HUSQVARNA jätab endale õiguse oma äranägemisel mis tahes toodet igal ajal ilma ette teatamata muuta, kohandada, selle lisada ja/või müügilt kõrvaldada.

Vastutuse piirang

MITTE ÜHELGI JUHUL EI VASTUTA HUSQVARNA ÜHEGI OTSESE, KAUDSE, TAGAJÄRGSE, KARISTUSLIKU, ERIOMASE VÕI JUHUSLIKU KAO EEST (KAASA ARVATUD, KUID MITTE AINULT, KAHJUD, MIS ON TEKKINUD ÄRITEGEVUSE, LEPINGUTE, KASUMI, ANDMETE, TEABE KAOTAMISEST VÕI ÄRITEGEVUSE SEISKUMISEST), MIS TULENEVAD VÕI TEKIVAD SELLE SAIDI VÕI SAIDI SISU KASUTAMISEST VÕI SELLEGA SEOSES VÕI KASUTAMISVÕIMATUSEST VÕI NENDE TINGIMUSTEGA SEONDUVALT, ISEGI KUI HUSQVARNAT ON NIMETATUD KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD. PEALE SIINSÄTESTATUD TINGIMUSTE EI VASTUTA HUSQVARNA ÜHELGI JUHUL SELLEL SAIDIL SISALDUVA TEABE VIGADE, EBATÄPSUSTE, VÄLJAJÄTETE VÕI MUUDE DEFEKTIDE VÕI AJAKOHATUSE VÕI EBAEHTSUSE EEST. NIMETATUD PIIRATUD VASTUTUS KEHTIB KA IGA KOLMANDA OSAPOOLE SAIDI KOHTA.

Kohtualluvuse teatis

Seda saiti juhib, opereerib ja haldab HUSQVARNA oma kontoritest Rootsis. HUSQVARNA ei väida, et sellel saidil olevad materjalid on kohased või kättesaadavad kasutamiseks muudes kohtades väljaspool Rootsit. Saidi kasutamine muudes piirkondades, kus saidi sisu on ebaseaduslik, on keelatud. Kui kasutate saiti piirkondades väljaspool Rootsit, vastutate kõikide kohalike seaduste järgimise eest. Rootsi Kuningriigi seadused kohalduvad sellele lepingule ilma selle kollisioonisätteid kohaldamata. Stockholmi piirkonnakohtul on esimese astme jurisdiktsioon kõikide käesoleva lepingu alusel tõstatatud vaidluste lahendamisel.

Seda dokumenti on viimati värskendatud 24/05/18.