REACH-määruse artikli 33 deklaratsioon

REACH ("Euroopa Parlamendi määrus (EÜ) nr 1907/2006 kemikaalide registreerimise, hindamise, lubamise ja piiramise kohta") on 1. juunil 2007 jõustunud Euroopa Liidu õiguslik raamistik kemikaalide kohta.

Artikkel 33 Toodetes sisalduvaid aineid käsitleva teabe edastamine

Husqvarna kontsern edastab ainete kohta, mille Euroopa Kemikaaliamet on määratlenud REACH-määruse XIV lisa kandidaataainetena (nn kandidaatainete loetelu), kui nende kontsentratsioon toodetes on suurem kui 0,1 massiprotsenti, järgmise teabe.