Lietošanas noteikumi

Mēs novērtējam jūsu izrādīto interesi par uzņēmumu Husqvarna un tā piedāvātajiem izstrādājumiem, Mēs pieprasām un stingri iesakām rūpīgi izlasīt šos lietošanas noteikumus pirms Vietnes lietošanas. Izmantojot šo Vietni, jūs piekrītat ievērot Noteikumus.

Vispārīga informācija

Šo vietni un jebkuru tās apakšvietni (turpmāk tekstā abas kopā — Vietne) publicē un uztur uzņēmums Husqvarna AB(publ)/GARDENA GmbH vai tā grupas uzņēmumi, meitasuzņēmumi vai filiāļu biroji (turpmāk tekstā visi kopā — HUSQVARNA). Lietojot šo Vietni, jums ir jāievēro juridiski saistošs līgums starp jums un uzņēmumu HUSQVARNA (turpmāk tekstā — Līgums). Tālāk ir norādīti Līguma noteikumi (turpmāk tekstā — Noteikumi). Izmantojot šo Vietni, jūs atzīstat, ka esat izlasījis, izpratis un apstiprināt Noteikumus un visus saistošos dokumentus. Noteikti rūpīgi tos izlasiet. Ja nepiekrītat Noteikumiem un saistošajiem dokumentiem, jūs nedrīkstat lietot šo Vietni.

Terms of use

Saskaņā ar Līguma Noteikumiem uzņēmums HUSQVARNA piešķir jums neekskluzīvas, nenododamas, ierobežotas tiesības piekļūt, izmantot un parādīt šo Vietni un materiālus. Jūs piekrītat nekādā veidā netraucēt un nemēģināt traucēt Vietnes darbībai.

Uzņēmums HUSQVARNA pilnvaro jūs skatīt un lejupielādēt Vietnes informāciju (turpmāk tekstā — Materiāli) tikai personīgai, nekomerciālai lietošanai, izņemot gadījumus, kas ir skaidri norādīti šeit: Husqvarna sociālās vides informatīvā sadaļa. Šī pilnvara nav attiecināma uz Materiāliem vai to kopijām, uz to attiecināmi šādi ierobežojumi: 1) visās lejupielādētajās Materiālu kopijās ir jāsaglabā Materiālos ietvertie autortiesību un citu īpašumtiesību paziņojumi; 2) jūs nedrīkstat nekādā veidā mainīt Materiālus, ne arī tos pavairot vai publiskot, izplatīt vai kā citādi izmantot vai paziņot publiskos vai komerciālos nolūkos; 3) jūs nedrīkstat nodot Materiālus nevienai citai personai, izņemot gadījumu, kad jūs šai personai sniedzat paziņojumu par saistībām, kas izriet no šiem Noteikumiem, un šī persona piekrīt tos pieņemt. Jūs piekrītat ievērot visus papildus ierobežojumus, kas var tikt publicēti Vietnē, tā kā laiku pa laikam tā var tikt atjaunināta.

Lietotāju garantijas

Jūs apliecināt un garantējat, ka lietosiet Vietni saskaņā ar šiem Noteikumiem, tostarp likumiem un nosacījumiem saskaņā ar šo Līgumu, un ievērosiet visas esošās un turpmākās Vietnes politikas un noteikumus. Jūs apliecināt, ka neizmantosiet Vietni, lai: (a) pārsūtītu surogātpastu vai nevēlamu saraksti; (b) izliktos par HUSQVARNA vai kādu citu, kā arī ļautu trešajām pusēm izlikties par jums; (c) viltotu virsrakstu vai citādi manipulētu ar identifikatoriem, lai slēptu jebkāda satura izcelsmi, kas tiek sūtīts, izmantojot Vietni; (d) nepareizi uzrādītu savu saistību ar personu vai organizāciju; (e) rīkotos tādā veidā, kas negatīvi ietekmē citu lietotāju iespējas izmantot Vietni; (f) iesaistītos darbībās, kas pārkāptu kādu no piemērojamajiem likumiem, (g) publicētu vai nodotu jebkādus materiālus, kas jebkādā veidā pārkāpj citu personu tiesības vai kas ir nelikumīgs, aizskarošs, neslavu ceļošs, vulgārs vai citādi apstrīdams vai kas satur jebkāda veida reklāmas vai uzmākšanos attiecībā uz izstrādājumiem un pakalpojumiem, vai (h) apkopotu vai uzglabātu personas datus par citiem lietotājiem, ja vien šādi lietotāji to nav īpaši atļāvuši tā rīkoties.

Konfidencialitāte

Informācija par HUSQVARNA privātuma praksi, par to, kā mēs vācam un apstrādājam jūsu personas datus un kā mēs aizsargājam jūsu privātumu, ir atrodama HUSQVARNA Privātuma politikā https://privacyportal.husqvarnagroup.com/lv/privacy-notice/. Izmantojot šo vietni, jūs piekrītat, ka jūsu personas dati tiek izmantoti saskaņā ar HUSQVARNA Privātuma politiku.

Izmaiņas

Uzņēmums HUSQVARNA patur tiesības vienpersoniski jebkurā brīdī un bez iepriekšēja paziņojuma pilnībā vai daļēji mainīt, modificēt, pievienot vai noņemt jebkādu šī Līguma daļu. Šajā Līgumā veiktās izmaiņas stājas spēkā to publicēšanas brīdī šajā Vietnē. Ja turpināsiet lietot Vietni pēc šī Līguma izmaiņu publicēšanas, tiks uzskatīts, ka piekrītat šīm izmaiņām.

Intelektuālā īpašuma tiesības

Jūs apstiprināt un piekrītat, ka visas Vietnē iekļautās intelektuālā īpašuma tiesības (tostarp, bet ne tikai, autortiesības, patenti, tehnoloģiskā kompetence, konfidenciālā informācija, datu bāzes tiesības un tiesības uz preču zīmēm un dizainiem, kas ir vai nav reģistrēti) pieder uzņēmumam HUSQVARNA vai tā licences devējiem. Visa uzņēmuma nemateriālā vērtība un intelektuālā īpašuma tiesības, kas izriet no uzņēmumam HUSQVARNA piederošā intelektuālā īpašuma tiesību izmantošanas, pieder uzņēmumam HUSQVARNA.

Šī Vietne, tostarp visi Materiāli, ir aizsargāti ar autortiesībām un starptautiskajiem autortiesību likumiem un līgumu nosacījumiem. Lietojot šo Vietni, tostarp Materiālus, jūs piekrītat ievērot visus starptautiskos autortiesību likumus un novērst Materiālu nepilnvarotu kopēšanu. Uzņēmums HUSQVARNA nepiešķir jums tiešas vai netiešas tiesības saskaņā ar patentu, dizainu, preču zīmju, autortiesību vai tirdzniecības noslēpumu tiesību aktiem.

Jūs apstiprināt un piekrītat, ka nekas šajos Noteikumos jums nepiešķir citādas tiesības izmantot HUSQVARNA preču zīmes, tirdzniecības zīmes, pakalpojumu zīmes, logotipus, domēna nosaukumus vai citas atšķirīgas zīmola iezīmes tikai atbilstoši tam, kas skaidri norādīts HUSQVARNA preču zīmju sarakstā.

Lūdzam ņemt vērā, ka jebkāda informācija, labprātīgi priekšlikumi, idejas un citi iesniegtie materiāli netiek uzskatīti par konfidenciāliem, īpašuma un autortiesību objektiem. Nosūtot jebkādu informāciju vai materiālu, izņemot Patentu informācijas deklarācijā ietverto, kā aprakstīts Husqvarna politikā par iesniegto ideju izskatīšanu, jūs piešķirat HUSQVARNA neierobežotu, bezatlīdzības, neatsaucamu un globālu licenci šo materiālu vai informācijas izmantošanai, pavairošanai, parādīšanai, izpildīšanai, modificēšanai, pārsūtīšanai un izplatīšanai, turklāt jūs piekrītat, ka HUSQVARNA var brīvi izmantot jebkuras idejas, koncepcijas, tehnoloģisko kompetenci vai metodes, kuras jūs mums nosūtāt jebkādos nolūkos. Lai uzzinātu vairāk, skatiet šeit: Husqvarna politika par iesniegto ideju izskatīšanu.

Programmatūra

Jebkāda programmatūra, kas ir pieejama lejupielādei no šīs vietnes (turpmāk tekstā — Programmatūra), ir aizsargāta ar HUSQVARNA un/vai piegādātāju autortiesībām.

Programmatūras izmantošanu reglamentē lietotāja licences līguma noteikumi, ja tādi ir programmatūrai vai iekļauti tajā (turpmāk tekstā — Licences līgums). Ja vien Licences līgums nenosaka citādi, Programmatūra ir pieejama lejupielādei vienīgi lietotājiem. Jebkāda programmatūras reproducēšana vai nodošana citiem lietotājiem, ja tas netiek darīts atbilstoši Licences līguma noteikumiem, rada civiltiesisko un kriminālo atbildību.

NEAPROBEŽOJOTIES AR IEPRIEKŠ MINĒTO, ĪPAŠI AIZLIEGTA IR PROGRAMMATŪRAS KOPĒŠANA VAI REPRODUCĒŠANA UZ CITIEM SERVERIEM VAI VIETĀM TĀLĀKAI REPRODUCĒŠANAI VAI IZPLATĪŠANAI.

PROGRAMMATŪRA IR NODROŠINĀTA, JA VISPĀR IR, TIKAI SASKAŅĀ AR LICENCES LĪGUMA NOTEIKUMIEM. JA VIEN TAS NAV NORĀDĪTS LICENCES LĪGUMĀ, UZŅĒMUMS HUSQVARNA ATSAKĀS NO JEBKĀDĀM GARANTIJĀM UN NOSACĪJUMIEM ATTIECĪBĀ UZ PROGRAMMATŪRU, TOSTARP ATTIECĪBĀ UZ JEBKĀDĀM NETIEŠĀM GARANTIJĀM UN NOSACĪJUMIEM PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI VAI ATBILSTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM, ĪPAŠUMTIESĪBĀM UN TIESĪBU NEAIZSKARŠANU.

Citas tīmekļa vietnes

Jūs ērtībām Vietnē var būt iekļautas saites uz interneta vietnēm, kas pieder trešām personām, kuras tās publicē un uztur. Uzņēmums HUSQVARNA neuzņemas atbildību uzraudzīt vai pārskatīt šādu trešo pušu vietņu saturu, kā arī HUSQVARNA neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu precizitāti un uzticamību.

Ārējās saites uz Vietni

Visas saites uz Vietni ir jāapstiprina uzņēmumam HUSQVARNA rakstiskā formā, izņemot, ja HUSQVARNA piekrīt saitēm, kurās: (i) saite ir tikai teksta saite, kas satur tikai nosaukumu HUSQVARNA un nesatur nevienu HUSQVARNA vai tā licences devēju patentētās prečzīmes; (ii) saite norāda tikai uz vietni www.husqvarna.com, nevis uz citām lapām; (iii) saite, kad to ir aktivizējis lietotājs, parāda konkrēto lapu pilnekrānā pilnībā funkcionējošā un naviģējamā pārlūka logā, nevis rāmi Vietnē ar saiti; un (iv) saites izskats, pozīcija un citi aspekti nerada maldinošu izskatu, ka organizācija vai tās darbības vai izstrādājumi ir saistīti uzņēmumu HUSQVARNA vai ir tā sponsorēti, kā arī nepasliktina un neapdraud uzņēmuma nemateriālo vērtību, kas saistīta ar HUSQVARNA vai tā filiāļu nosaukumu vai prečzīmēm. Uzņēmums HUSQVARNA patur tiesības atsaukt šo apstiprinājumu uz saiti jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem.

Netiešo garantiju izņēmums

Lai gan uzņēmums ir centies nodrošināt šajā Vietnē iekļautās informācijas precizitāti un nepārtrauktu pieejamību tai, uzņēmums HUSQVARNA neuzņemas par to nekādu atbildību. MATERIĀLI VAR IETVER NEPRECIZITĀTES UN TIPOGRĀFISKAS KĻŪDAS. UZŅĒMUMS HUSQVARNA NEGARANTĒ MATERIĀLU PRECIZITĀTI UN PILNĪGUMU VAI JEBKĀDA PADOMA, VIEDOKĻA, APGALVOJUMA VAI CITAS INFORMĀCIJAS, KAS REDZAMA VAI IZPLATĪTA VIETNĒ, PRECIZITĀTI. JŪS APSTIPRINĀT, KA JŪS UZŅEMATIES RISKU PAR PAĻAUŠANOS UZ JEBKĀDU ŠĀDU PADOMU, APGALVOJUMU, ZIŅOJUMU VAI INFORMĀCIJU. VISS SATURS IR NODROŠINĀTS TĀDS, KĀDS TAS IR, UN TĀDS, KĀDS PIEEJAMS. UZŅĒMUMS HUSQVARNA SKAIDRI ATSAKĀS NO JEBKĀDA VEIDA TIEŠA VAI NETIEŠA APLIECINĀJUMA UN GARANTIJĀM, TOSTARP BEZ IEROBEŽOJUMIEM NO GARANTIJĀM PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI VAI ATBILSTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM, TIESĪBU NEAIZSKARŠANU VAI PAR ŠĪS VIETNES DARBĪBU VAI SATURU. UZŅĒMUMS HUSQVARNA NEGARANTĒ UN NEAPSTIPRINA ŠĪS VIETNES DROŠĪBU. JŪS APSTIPRINĀT, KA JEBKĀDA NOSŪTĪTĀ INFORMĀCIJA VAR TIKT PĀRTVERTA. UZŅĒMUMS HUSQVARNA NEGARANTĒ, KA VIETNI VAI SERVERI, KAS NODROŠINA PIEKĻUVI ŠAI VIETNEI, VAI HUSQVARNA SŪTĪTĀ ELEKTRONISKĀ SAZIŅA NESATUR VĪRUSUS VAI CITUS KAITĪGUS ELEMENTUS. VISI ŠĀDI APLIECINĀJUMI, GARANTIJAS UN NOSACĪJUMI TIEK IZSLĒGTI TĀDĀ MĒRĀ, KĀDĀ TO PAREDZ LIKUMS. ŠĀDA NETIEŠO GARANTIJU IZSLĒGŠANA IR ATTIECINĀMA ARĪ UZ VISĀM TREŠO PUŠU VIETNĒM.

Vietnē publicētā informācija var saturēt norādes vai saites uz HUSQVARNA izstrādājumiem, pakalpojumiem u.tml., kuri nav izziņoti vai pieejami jūsu valstī. Šādas informācijas precizitāti nav iespējams garantēt, jo īpaši tāpēc, ka šāda informācija ir pakļauta izmaiņām, specifiskām prasībām vai pieejamībai, un šādas norādes neuzliek uzņēmumam HUSQVARNA pienākumu izziņot šos izstrādājumus un pakalpojumus jūsu valstī. Sazinieties ar savu vietējo izplatītāju, lai precizētu informāciju par izstrādājumiem, pakalpojumiem u.tml., kas var būt jums pieejami un kurus var pasūtīt. Uzņēmums HUSQVARNA patur tiesības pēc saviem ieskatiem mainīt, modificēt, pievienot un/vai atcelt izstrādājumus, pakalpojumus u.tml. jebkurā laikā bez iepriekšēja paziņojuma.

Saistību ierobežojums

NEKĀDĀ GADĪJUMĀ UZŅĒMUMS HUSQVARNA NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR TIEŠIEM, NETIEŠIEM, IZRIETOŠIEM, ĪPAŠIEM VAI NEJAUŠIEM ZAUDĒJUMIEM (TOSTARP, BET NE TIKAI, ZAUDĒJUMIEM UZŅĒMĒJDARBĪBĀ, LĪGUMU, IEŅĒMUMU, DATU, INFORMĀCIJAS ZAUDĒJUMIEM VAI UZŅĒMĒJDARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM), KAS IZRIET NO ŠĪS VIETNES VAI TĀS SATURA LIETOŠANAS, IR SAISTĪTI AR TO VAI NESPĒJU TO LIETOT, VAI KAS IZRIET NO ŠIEM NOTEIKUMIEM VAI IR SAISTĪTI AR TIEM, PAT JA UZŅĒMUMS HUSQVARNA IR INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU RAŠANĀS IESPĒJAMĪBU. PAPILDUS ŠAJĀ DOKUMENTĀ IZKLĀSTĪTAJIEM NOTEIKUMIEM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ UZŅĒMUMS HUSQVARNA NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR JEBKĀDĀM KĻŪDĀM, NEPRECIZITĀTĒM, IZLAIDUMIEM VAI CITIEM DEFEKTIEM VAI ŠAJĀ VIETNĒ IEKĻAUTĀS INFORMĀCIJAS PRIEKŠLAICĪGUMU VAI NEAUTENTISKUMU. ŠĀDS SAISTĪBU IEROBEŽOJUMS IR ATTIECINĀMS ARĪ UZ VISĀM TREŠO PUŠU VIETNĒM.

Jurisdikcijas apgalvojums

Šīs Vietnes kontroli, darbību un administrāciju nodrošina HUSQVARNA biroji Zviedrijā. HUSQVARNA nesniedz nekādas garantijas, ka šajā Vietnē iekļautie materiāli ir piemēroti vai pieejami izmantošanai citās vietās ārpus Zviedrijas. Ir aizliegts piekļūt Vietnei no teritorijām, kurās Vietnes saturs nav likumīgs. Ja piekļūstat šai Vietnei no atrašanās vietām ārpus Zviedrijas, jūsu pienākums ir ievērot visus vietējos likumus. Šī Līguma darbību nosaka Zviedrijas Karalistes likumdošana, neveidojot tiesību normu kolīzijas. Jebkuru no šī Līguma izrietošo strīdu gadījumu būs ekskluzīva iespēja izskatīt Stokholmas apgabaltiesas pirmās instances tiesā.

Pēdējie atjauninājumi ir veikti 24.05.18.