REACH Član 33 Deklaracije

REACH ("Regulativa (EC) Br. 1907/2006 Evropskog Parlamenta koja se tiče registracije, procene, autorizacije i restrikcije hemikalija") je regulatorni okvir Evropske Unije koji je stupio na snagu 1. juna 2007. godine.

Član 33, Pružanje informacija o supstancama u proizvodima

Husqvarna Grupa pruža sledeće informacije oko materijala identifikovanih od strane Evropske Agencije za hemikalije kao kandidate aneksa XIV 'REACH-a' (takozvana Lista Kandidata) u koncentraciji iznad 0.1% mase po težini u proizvodima.