Vyhlásenie v súlade s článkom 33 nariadenia REACH

REACH („Nariadenie Európskeho parlamentu č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií“) je regulačný rámec Európskej únie pre chemické látky, ktorý vstúpil do platnosti 1. júna 2007.

Článok 33 – Oznámenie informácií o látkach vo výrobkoch

Spoločnosť Husqvarna Group uvádza nasledujúce informácie o látkach, ktoré Európska chemická agentúra označuje za látky určené na autorizáciu, zahrnuté do prílohy XIV nariadenia REACH (tzv. kandidátsky zoznam), prítomné vo výrobkoch vo viac ako 0,1 % hmotnostnej koncentrácii.