REACH Artikel 33 Verklaring

REACH ("Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen") is een regelgevingskader voor chemische stoffen van de Europese Unie dat op 1 juni 2007 van kracht is geworden.

Artikel 33, doorgeven van informatie over stoffen in producten

Husqvarna Group verstrekt de volgende informatie over stoffen die door het Europees Agentschap voor chemische stoffen worden geïdentificeerd als autorisatieplichtige stoffen die worden vermeld in Bijlage XIV van REACH (de zogenaamde lijst van stoffen die in aanmerking komen), in een concentratie van meer dan 0,1% gewichtspercent (% w/w) in producten.